Regulamin Harmonia Ciała Selfcare Studio

REGULAMIN HARMONIA CIAŁA SELFCARE STUDIO

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze studio Harmonia Ciała prowadzonego przez AB Events & Nutrition Agnieszka Bojda na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Sportowa 16, 42-311 Żarki Letnisko, posiadającą numer NIP: 5771990204 oraz VILQ Aleksandra Kijeńska-Knop, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 42-202 Częstochowa, aleja NMP 12b/4, posiadająca numer NIP 9491915600.

ZAPISY NA ZAJĘCIA 

 1. Zapisanie się na jakiekolwiek zajęcia w studio jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Świadczenie usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej (kupna karnetu lub jednorazowego wejścia) i opłacenia go.
 3. Zapisy na zajęcia są obowiązkowe. W przypadku nie zapisania się na zajęcia, studio zastrzega sobie prawo do odmowy klientowi wejścia na zajęcia z powodu braku miejsca na sali.
 4. Zapisać na zajęcia należy dokonać poprzez stronę internetową: https://harmoniaciala-czestochowa.cms.efitness.com.pl/kalendarz-zajec. W przypadku jakichkolwiek problemów z zapisami należy skontaktować się ze studiem pod podanym numerem telefonu lub drogą e-mailową. 
 5. Istnieje możliwość zapisania się na stałe na wybrane zajęcia lub „z góry” na kolejne wybrane zajęcia – w takim wypadku należy poinformować o tym studio, a następnie wspólnie ustalić daty i godziny stałego zapisu na zajęcia.

KARNETY

 1. Świadczenie usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej (kupna karnetu lub jednorazowego wejścia)  i opłacenia go.
 2. Zakup karnetu klient dokonuje przez stronę internetową: https://harmoniaciala-czestochowa.cms.efitness.com.pl/kup-karnet lub na miejscu w studio.
 3. Karnety są ważne przed 30 dni od pierwszego wejścia w przypadku karnetów miesięcznych.
 4. Możesz “zamrozić” swój karnet np. jeśli masz kontuzję lub wyjeżdżasz na dłużej. Należy o tym poinformować osobę na recepcji lub zrobić to samodzielnie logując się na swoje konto.

BRAK OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH

 1. Aby bezkosztowo wypisać się z treningu, należy tego dokonać na 4 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć.
 2. W przypadku nieobecności na zajęciach i niewypisaniu się z nich na co najmniej 4  godziny przed ich rozpoczęciem, system automatycznie pobiera jedno wejście z karnetu. 
 3. Wypisać z zajęć można się wyłącznie samodzielnie logując się na swoje konto.
 4. W wyjątkowych sytuacjach, w których niemożliwe jest samodzielne wypisanie się z zajęć (np. brak dostępu do internetu/nagłe zdarzenie itp.) prosimy o informację telefoniczną na podany numer kontaktowy tj. +48 693 648 267, aby odwołać obecność. 

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

 1. Każda osoba przystępuje do zajęć na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwskazań do uczęszczania do studio, każdy gość powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza.
 2. Studio Harmonia Ciała nie bierze odpowiedzialności za zdrowie fizyczne i psychiczne uczestnika zajęć. Każdy osoba przystępująca do zajęć równocześnie oświadcza, że w przypadku uszczerbku na zdrowiu fizycznym i/lub psychicznym, kontuzji lub jakiegokolwiek zdarzenia, do którego dojdzie na sali nie będzie obarczać winą studia Harmonia Ciała ani prowadzącego zajęcia. 
 3. Jednocześnie studio Harmonia Ciała potwierdza, że osoba prowadząca zajęcia posiada odpowiednie do tego kwalifikacje.
 4. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, należy niezwłocznie poinformować o tym instruktora/trenera.
 5. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie zdrowe osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie pod opieką opiekuna/rodzica.

ODWOŁANIE ZAJĘĆ

 1. Klubowi przysługuje prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klubowiczów przez ogłoszenie na stronie internetowej Klubu. 
 2. Minimalna ilość osób na zajęciach to 3 osoby. W przypadku, jeśli na zajęcia będzie zapisane mniej uczestników, Studio może odwołać zajęcia.
 3. W przypadku odwołania zajęć Studio zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie osób zapisanych w systemie rezerwacyjnym https://harmoniaciala-czestochowa.cms.efitness.com.pl/ drogą telefoniczną lub mailową.

SPRZĘT DO TRENINGÓW 

 1. Studio wyposażone jest w sprzęt potrzebny do treningów. Każdy może z niego korzystać podczas trwania zajęć.
 2. Prosimy o utrzymanie w czystości sprzętu, jak i całego studio.
 3. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć.
 4. Każda osoba biorąca udział w treningu proszona jest o dezynfekcje mat treningowych zgodnie z instrukcją prowadzącego zajęcia. 

SZATNIA

 1. Szafki w obydwu szatniach są do dyspozycji Klubowiczów.
 2. Możesz zostawić swoje rzeczy w szafkach, nawet na stałe – daj nam tylko znać o tym. 
 3. Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia
  lub zdrowia.

 

ZMIANY W REGULAMINIE

Studio zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O wprowadzonych zmianach zobowiązuje się poinormować klienta drogą e-mailowo, na podany przy rejestracji adres e-mail.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Określona została w Polityce Prywatności Studia.