Regulamin Harmonia Ciała Selfcare Studio

REGULAMIN HARMONIA CIAŁA SELFCARE STUDIO

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze studio Harmonia Ciała prowadzonego przez AB Events & Nutrition Agnieszka Bojda na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Sportowa 16, 42-311 Żarki Letnisko, posiadającą numer NIP: 5771990204.

ZAPISY NA ZAJĘCIA 

 1. Zapisanie się na jakiekolwiek zajęcia w studio jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Aby zapisać się na zajęcia należy mieć opłacony karnet. Karnet można wykupić online oraz w studio.
 3. Świadczenie usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej (kupna karnetu lub jednorazowego wejścia) i opłacenia go.
 4. Zapisy na zajęcia są obowiązkowe. W przypadku nie zapisania się na zajęcia, studio zastrzega sobie prawo do odmowy klientowi wejścia na zajęcia z powodu braku miejsca na sali.
 5. Zapisu na zajęcia dokonać należy poprzez stronę internetową: https://harmoniaciala-czestochowa.cms.efitness.com.pl/kalendarz-zajec. W przypadku jakichkolwiek problemów z zapisami należy skontaktować się ze studiem pod podanym numerem telefonu lub drogą e-mailową. 
 6. Istnieje możliwość zapisania się na stałe na wybrane zajęcia lub „z góry” na kolejne wybrane zajęcia – w takim wypadku należy poinformować o tym studio, a następnie wspólnie ustalić daty i godziny stałego zapisu na zajęcia.

KARNETY

 1. Świadczenie usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej (kupna karnetu lub jednorazowego wejścia)  i opłacenia go.
 2. Zakup karnetu klient dokonuje przez stronę internetową: https://harmoniaciala-czestochowa.cms.efitness.com.pl/kup-karnet lub na miejscu w studio.
 3. Karnety są ważne przed 37 dni od pierwszego wejścia.
 4. Wszystkie karnety w ofercie są na określoną ilość treningów. Oznacza to, że każdy trening liczony jest osobno.
 5. Karnet można dowolnie wykorzystać na wszystkie rodzaje treningów w grafiku zajęć.
 6. Klient ma dowolność w wyborze rodzaju zajęć.
 7. Karnet jest przypisany do konta klienta i wyłącznie jedna osoba może z niego  wykorzystać.

BRAK OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH

 1. Aby bezkosztowo wypisać się z treningu, należy tego dokonać na 4 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć.
 2. W przypadku nieobecności na zajęciach i niewypisaniu się z nich na co najmniej 4  godziny przed ich rozpoczęciem, system automatycznie pobiera jedno wejście z karnetu.
 3. Wypisać się z zajęć można wyłącznie samodzielnie logując się na swoje konto.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

 1. Każda osoba przystępuje do zajęć na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwskazań do zajęć fizycznych organizowanych w studio Harmonia Ciała, każdy klient powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza.
 2. Studio Harmonia Ciała nie bierze odpowiedzialności za zdrowie fizyczne i psychiczne uczestnika zajęć. Każda osoba przystępująca do zajęć równocześnie oświadcza, że w przypadku uszczerbku na zdrowiu fizycznym i/lub psychicznym, kontuzji lub jakiegokolwiek zdarzenia, do którego dojdzie na sali nie będzie obarczać winą studia Harmonia Ciała ani prowadzącego zajęcia. 
 3. Jednocześnie studio Harmonia Ciała potwierdza, że osoba prowadząca zajęcia posiada odpowiednie do tego kwalifikacje.
 4. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, należy niezwłocznie poinformować o tym instruktora/trenera.
 5. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie zdrowe osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie pod opieką opiekuna/rodzica lub po podpisaniu przez opiekuna/rodzica odpowiedniego Oświadczenia osobiście, w studio.
 6. Do wszystkich zajęć mogą przystąpić wyłącznie osoby ubrane w przeznaczony do ćwiczeń strój sportowy zapewniający komfort i bezpieczeństwo. Do zajęć przystępuje się: na boso (lub w skarpetach, jeśli wymagają tego zajęcia), bez biżuterii/piercingu, w spiętych włosach, w stroju sportowym, bez makijażu, który może spowodować zniszczenie sprzętu.
 7. Instruktor może odmówić klientowi udziału w zajęciach w przypadku, jeśli klient nie dostosuje swojego ubioru, makijażu, obuwia lub innych elementów garderoby lub wizerunku zgodnie do wymagań standardów bezpieczeństwa studio.
 8. W przypadku zniszczenia dostępnego w studio sprzętu każdy klient jest zobowiązanych pokryć koszta naprawy lub jeśli naprawa jest niemożliwa, aby uzyskać efekt sprzed uszkodzenia, do zakupu nowego sprzętu.

ODWOŁANIE ZAJĘĆ

 1. Klubowi przysługuje prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klubowiczów przez ogłoszenie na stronie internetowej Klubu. 
 2. Minimalna ilość osób na zajęciach to 4 osoby. W przypadku, jeśli na zajęcia będzie zapisane mniej uczestników, Studio może odwołać zajęcia.
 3. W przypadku odwołania zajęć Studio zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie osób zapisanych w systemie rezerwacyjnym https://harmoniaciala-czestochowa.cms.efitness.com.pl/ drogą telefoniczną lub e-mailową.

SPRZĘT DO TRENINGÓW 

 1. Studio wyposażone jest w sprzęt potrzebny do treningów. Każdy może z niego korzystać podczas trwania zajęć.
 2. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do utrzymania w czystości sprzętu, zgodnie z wytycznymi prowadzącego zajęcia. Każdy uczestnik zobowiązany jest do utrzymania w czystości całej przestrzeni studio Harmonia Ciała. W przypadku nie dostosowania się do tej zasady, studio zastrzega sobie prawo do odmówienia klientowi udziału w zajęciach, również przyszłych, na które klient był zapisany.
 3. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona i uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć.
 4. Każda osoba biorąca udział w treningu proszona jest o dezynfekcje mat treningowych zgodnie z instrukcją prowadzącego zajęcia. 

SZATNIA

 1. Szafki w obydwu szatniach są do dyspozycji Klubowiczów.
 2. Możesz zostawić swoje rzeczy w szafkach, nawet na stałe – daj nam tylko znać o tym. 
 3. Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia lub zdrowia.
 4. Zamykane na kluczyk szafki są wyłącznie w szatni przy recepcji. W przypadku braku wolnych szafek, należy zwrócić się na recepcję, aby schować swoje rzeczy w sejfie na recepcji. 
 5. Studio Harmonia Ciała nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni, przestrzeni studio, na salach, na korytarzach.
 6. W studio Harmonia Ciała znajduje się monitoring, który obejmuje przestrzeń recepcji, części wspólnej przy recepcji, wejście do studia od strony recepcji.

ZASADY KORZYSTANIA Z KART PERTNERSKICH

 1. Akceptujemy karty Medicover Sport oraz PZU Sport.
 2. Każdy klient korzystający z kart przychodzący na zajęcia równocześnie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin Studio Harmonia Ciała. 
 3. Na zajęcia obowiązują zapisy. Zapisu na zajęcia  należy dokonać poprzez stronę internetową: https://harmoniaciala-czestochowa.cms.efitness.com.pl/kalendarz-zajec.
 4. Do każdych zajęć jest dopłata 10 zł, do zajęć „Aerial Yoga” dopłata wynosi 15 zł.
 5. Istnieje opcja doładowania swojego „portfela”, które jest na każdym koncie klienta, z którego klient może dokonywać dopłat. Skróci to czas oczekiwania w kolejce przed zajęciami. 
 6. Podczas pierwszej wizyty klient zostanie poproszony o wpłacenie zwrotnej kaucji w wysokości 50 zł, na poczet nieobecności i nie wypisania się z treningu do max. 4 godzin przed godziną ich rozpoczęcia.
 7. W przypadku zapisania się na zajęcia i nie pojawieniu się na nim, studio pobiera z puli kaucji klienta opłatę 10 zł. 
 8. Aby bezkosztowo wypisać się z treningu, należy tego dokonać na co najmniej 4 godziny przed porą rozpoczęcia zajęć.
 9. Po wykorzystaniu kaucji na nieobecności, klient nie będzie mógł samodzielnie zapisać się na zajęcia. W tym przypadku prosimy o kontakt ze studiem drogą e-mailową (harmoniacialastudio@gmail.com) lub telefonicznie w celu ręcznego zapisu na zajęcia i wpłacenia kaucji.
 10. Kaucja jest w pełni zwrotna, w każdej chwili kiedy klient zdecyduje się przestać uczęszczać na treningi i/lub zrobić przerwę w uczęszczaniu na zajęcia.

ZMIANY W REGULAMINIE

Studio zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O wprowadzonych zmianach zobowiązuje się poinformować klienta drogą e-mailowo, na podany przy rejestracji adres e-mail.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Określona została w Polityce Prywatności Studia.