REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM HARMONIA CIAŁA

 

 

 1. Właścicielem i administratorem strony www.harmoniaciala.pl jest:

Agnieszka Bojda AB EVENTS & NUTRITION, NIP: 577 199 02 04, ul. Sportowa 16, 42-311 Żarki-Letnisko

zwanymi dalej „Harmonia Ciała”

           2. Pojęcia używane w niniejszym regulaminie będą rozumiane w następujący sposób:

•Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, dokonująca zakupu Produktów na stronie www, na własny użytek (nie do dalszej odsprzedaży)

•Konsument – Klient będący osobą fizyczną nabywający Produkty od Harmonii Ciała za pośrednictwem strony www,

•Produkty – produkty dostępne w ofercie możliwe do nabycia za pośrednictwem Strony www

•Sprzedający – Agnieszka Bojda AB Events & Nutrition

•Strona www – serwis www pod adresem www.harmoniaciala.pl za pośrednictwem którego oferowana jest sprzedaż Produktów.

•Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Warunki i realizacja zamówienia

1. Korzystanie ze strony www i realizacja zakupów nie wymaga od Klienta zalogowania się. Klient zobowiązany będzie jednak do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sprzedającego przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

3. By złożyć zamówienie należy:

 • wybrać Produkt i „kliknąć” w jego ikonkę,
 • dodać Produkt do koszyka i wedle wyboru kontynuować zakupy powtarzając czynności lub przejść do kolejnego kroku,
 • wybrać sposób dostawy
 • „kliknąć” ikonę „przejść do kasy”
 • podać niezbędne dane osobowe do realizacji zamówienia (dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma Produkt ma zostać doręczony oraz e-mail) ewentualne uwagi i komentarze do zamówienia, a także posiadany kod rabatowy
 • wpisać dane do faktury w polu komentarza, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura
 • wybrać sposób płatności
 • złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z  regulaminem i zgodę na jego przestrzeganie oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia, które są niezbędne do przystąpienia do realizacji zamówienia
 • potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”

4. Informacje zawarte na stronie www nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Stanowią one zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy kupna -sprzedaży zamówionego Produktu.

5. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

6. Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającego jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Ceny

 1. Ceny Produktów podane na stronie www są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy.

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana na stronie w chwili składania zamówienia przez Klienta. Jest ona dodatkowo wskazana w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty z ewentualnym kosztem dostawy Produktów, przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

Dostawa

 1. Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem: firm kurierskich (DPD, InPost), do paczkomatów (InPost) oraz z odbiorem osobistym.

2. Sposób dostawy określa Klienta poprzez zaznaczenie w zamówieniu swojej preferencji.

3. Koszty dostawy określone są w formularzu zamówienia, po dokonaniu przez Klienta rodzaju dostawy.

4. Zamówione Produkty wysyłane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres (z podaniem kodu pocztowego), na który ma być wysłane zamówienie, a w przypadku wysyłki za pośrednictwem kuriera lub do paczkomatu, także numer telefonu kontaktowego oraz e-mail osoby odbierającej przesyłkę.

Płatność

 1. Zapłaty za usługi płatne określone w Regulaminie, Klient dokonywać może przy wykorzystaniu następujących formy płatności:

• Przelew na rachunek bankowy Aleksandry Jędrzejewskiej Fizja o nr

76105011681000009724086013

2. Płatności dokonywane kartą płatniczą lub ePrzelewem obsługiwane są przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068 zwanym jako „Przelewy 24”

3. W przypadku formy płatności – przelew – aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.

4. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu zapłaty za zamówienie.

Zmiany zamówienia

 1. Klient jest uprawniony do dokonywania zmian w zamówieniu w zakresie zmiany danych do faktury oraz danych do wysyłki. W tym celu niezbędny jest niezwłoczny kontakt z Harmonią CIała, tak by możliwa było wprowadzenie zgłaszanych zmian.

Zakup karnetów

Karnety dostępne na stronie internetowej jako produkty odbierane są na miejscu, podczas przyjścia na pierwsze zajęcia i nie obowiązuje za nie żadna opłata dodatkowa za wysyłkę.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, posiada uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży dokonywanej od Harmonii Ciała za pośrednictwem strony www, bez podania przyczyny.

2. By odstąpić od umowy, Klient będący Konsumentem, powinien wysłać taką informację drogą elektoroniczną na adres: harmoniacialastudio@gmail.com. W odpowiedzi zwrotnej otrzyma do wypełnienia formularz reklamacji.

3. Zgodnie z art. 38 pkt 3, 5, 6 Ustawy, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli:

 • świadczenie obejmuje zlecenie sprzedaży produktu spersonalizowanego, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 • Klient będący Konsumentem, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić zakupione Produkty, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.

5. Zgodnie z 34 ust. 4 Ustawy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klienci nie będący Konsumentami ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

Zwrot należności Klientom

 1. Harmonia Ciała dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Harmonia Ciała niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona zwrot u Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Harmonia Ciała może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy przy użyciu takich samych sposobów płatności z których skorzystał Klient przy składaniu zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

Dane Osobowe

 1. Harmonia Ciał jako administrator danych osobowych Klienta, oświadcza, iż dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji zamówień złożonych przez Klienta.

2. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3. Klient posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia.

4. Dane osobowe Klientów będą wykorzystywane doraźnie i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów.

5. Harmonia Ciała przekazuje dane osobowe Klientów dokonujących płatności ePrzelewem lub kartą płatniczą na rzecz PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068. Dane osobowe przekazywane są w celu i w zakresie niezbędnych do zrealizowania przez PayPro procesu płatności.

6. Sprzedawca przekazywać będzie dane osobowe Klientów, podmiotom trzecim zaangażowanym w realizację ewentualnie zleconych usług dodatkowych, o ile takie przekazanie danych będzie niezbędne do realizacji zleconej usługi dodatkowej. W takim przypadku dane osobowe będą przekazane tylko i wyłącznie w zakresie i w celu niezbędne do realizacji zleconej usługi dodatkowej

PRYWATNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest  Agnieszka Bojda AB EVENTS & NUTRITION, NIP: 577 199 02 04, ul. Sportowa 16, 42-311 Żarki-Letnisko

Postanowienia końcowe

 1. Harmonia Ciała dokłada wszelkich starań by realizacja sprzedaży Produktów odbywała się na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności strony www w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy systemu.

2. Harmonia Ciała informuje, iż w przypadku sporu co do jakości, czy sposobu wykonywania sprzedaży, Klient, będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może on m.in.:

 • zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy nim, a Harmonię Ciała;
 • z wrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu z Harmonią Ciała;
 • uzyskać bezpłatną pomoc, w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Harmonią Ciała, korzystając np. z pomocy instytucji publicznych, reprezentujących interesy konsumentów, takich jak Powiatowy (Miejski) Rzecznik Praw Konsumentów lub z pomocy organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są np. przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii nr 800-007-707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy dostępne są na stronie www.federacja-konsumetów.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentów.pl.
 • zasięgnąć pomocy i uzyskać niezbędne informacje, zwracając się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym także za pośrednictwem strony internetowej https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Harmonia Ciała oraz Klient, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie lub przepisach prawa, będą się komunikować za pośrednictwem adresów e-mail.

5. Harmonia Ciała może wprowadzić zmiany w Regulaminie, o ile zostaną ogłoszone ze stosowanym wyprzedzeniem, w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z nową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu działają jedynie od chwili ich wprowadzenia i nie naruszają jakichkolwiek praw nabytych przez Klienta.

6. Prezentacja jakichkolwiek usług, czy towarów na stronie www, administrowanych przez Harmonia Ciała, nie stanowi wiążącej oferty ich sprzedaży, bądź świadczenia, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 czerwiec 2021 r.